Tietosuojailmoitus

Käsittelyn tarkoitus

Turun yliopiston kliinisellä laitoksella toimivassa Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa on kehitetty digitaalinen, käyttäytymisterapeuttisiin elementteihin perustuva vanhempainohjelma lapsiperheiden tueksi tilanteeseen, jonka koronavirusepidemia on aiheuttanut. Ohjelmassa tarjotaan vanhemmille / huoltajille tietoa ahdistuneisuudesta sekä keinoista, joilla lasten ahdistuneisuutta voi helpottaa.

Ohjelman ja siihen liittyvän tutkimuksen (”Yhdessä selviydytään”) tavoitteena on

  1. Saada tietoa perheiden psyykkisestä hyvinvoinnista ja sosiaalisen eristäytyneisyyden kokemuksista koronaepidemian aikana.    
  2. Tutkia vanhempainohjausohjelman vaikutusta perustuen vanhemman / huoltajan omaan arvioon ennen ohjelman läpikäymistä sekä sen jälkeen koskien 1. kykyä auttaa lasta ahdistuneisuuden käsittelyssä ja 2. omia ja lapsensa / lastensa tunne-elämän oireita. Osallistujien kokemusta ja tyytyväisyyttä ohjelmaan kysytään, jotta saadaan tietoa ohjelman käyttökelpoisuudesta vastaisuudessa sekä ohjelman jatkokehittämistä varten.

Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto hallinnoi ja ylläpitää ohjelmaan ja tutkimukseen liittyvää rekisteriä, jossa henkilötietoja käsitellään.

Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu yliopistolain 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen sekä tietosuojalain 4§ kohtaan 3.

Yhteyshenkilö

Tutkimusta koskevat yhteydenotot voi osoittaa: yhdessaselviydytaan@utu.fi

Tutkimuksen johtajana toimii lastenpsykiatrian professori Andre Sourander, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus,  Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 3 / Teutori 3. krs, 20014 Turun yliopisto

Henkilötietoryhmät

Tiedot kerätään vanhemmilta / huoltajilta digitaalisten kyselyiden avulla. Taustatietoina ennen ohjelman aloitusta kysytään: Kyselyn täyttäjä (äiti/isä/muu, kuka), täyttäjän koulutustaso, lapsen ikä ja sukupuoli, taloudessa asuvien vanhempien ja alaikäisten määrä, lapsen koulunkäynti-/hoitopaikka (koti, koulu, päivähoito) sekä täyttäjän nimi, syntymäaika, osoite ja yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero). Seurantamittausten linkit lähetetään tutkittavan antamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai tekstiviestillä puhelimeen.

Huoltajaa pyydetään vastaamaan myös seuraaviin kyselyihin ennen ohjelmaa, heti ohjelman läpikäymisen jälkeen (vain osa kysymyksistä), kaksi viikkoa ohjelman läpikäymisen jälkeen sekä puolen vuoden kuluessa ohjelman läpikäymisestä:

  • Korovirusepidemiaan liittyviä kysymyksiä (5), jotka laadittu tähän tutkimukseen
  • Vanhemman ajatuksia ja toimintatapoja (12) liittyen koronavirusepidemiatilanteeseen, jotka laadittu tähän tutkimukseen
  • Lapsen ahdistuneisuusoireita kartoittavia kysymyksiä (5), jotka laadittu tähän tutkimukseen. Vanhempi voi vastata yhden tai useamman lapsen osalta.
  • Vanhemman tunne-elämän oireita kartoittavia kysymyksiä (9), jotka laadittu tähän tutkimukseen.
  • Kokemusta ohjelmasta sekä sen käyttöä mittaavia kysymyksiä (4). Ohjelman käytöstä (käytetty aika, käytetyt näkymät) saadaan tietoa suoraan digitaaliselta alustalta.

Tutkimusohjelman internetsivusto, jossa kaikki mittaukset suoritetaan, sijaitsee Turun yliopiston ylläpitämällä palvelimella ja sitä koskevat Turun yliopiston tietohallinnon tietoturvallisuusohjeet. Internetsivuston ja käyttäjän tietokoneen välinen yhteys on suojattu SSL-suojauksella. Internetsivustoa käytetään henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tutkittavan vastuulla on huolehtia siitä, että käyttäjätunnus ei päädy hänen toimestaan tutkimuksen ulkopuolisen tahon käyttöön. Internet-sivuille rekisteröityvät tiedot tutkittavan hoito-ohjelman käytöstä (käyntikerrat ja käyntien ajankohta, sisäänkirjautumisen kesto, sivustot). Tietoja voidaan käyttää ohjelman tehoon vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen ja palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§, 272§).

Tietoja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen. Tietoturvaan liittyvät vaatimukset on otettu huolellisesti huomioon sekä ohjelman kehittämisessä että tietojen keräämisessä, tallentamisessa, analysoinnissa ja arkistoinnissa. Tunnistetiedot korvataan tutkimuskoodilla. Yksittäisen ihmisen tunnistetietoja ei voi analysointivaiheessa eikä tutkimustuloksia julkaistaessa tunnistaa. Kaikki salassa pidettävää tutkimustietoa käsittelevät sitoutuvat siihen, etteivät he luovuta saamiaan tietoja sivulliselle, eivätkä käytä saamiaan tietoja tutkittavan vahingoksi tai halventamiseksi tai sellaisten etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi on säädetty salassapitovelvollisuus.

Säilytysaika

Tunnistettava tutkimusdata (henkilötiedot) anonymisoidaan tutkimuksen loputtua. Tutkimus jatkuu noin puoli vuotta intervention jälkeen. Pseudonymisoitua tunnistetietodataa säilytetään yliopiston suojatulla levyalueella vuoteen 2035 saakka. Sen jälkeen tunnistetietodata muokataan aggregoiduksi aineistoksi, josta yksittäisten henkilöiden tietoja ei voida enää tunnistaa. Aggregoitu aineisto arkistoidaan tutkimustarkoituksessa.

Mahdolliset tietojen vastaanottajat

Mitään henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää tietojen luovuttamista tutkimuskäyttöön.

Mahdolliset tietojen siirrot kolmansiin maihin

Kaikki tiedonsiirto tapahtuu Suomessa.

Julkisuus tai salassapito

Kaikki kerättävät henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja tulevat vain tutkimusryhmän käyttöön. Aineiston käyttö suojataan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.  

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy henkilötietoihinsa sekä pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyn oikeudesta henkilötietojen poistamiseen voidaan kuitenkin poiketa, koska sen voidaan katsoa haittaavan tutkimuksen tekemistä.

Turun yliopiston tietosuojavastaava

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa on Turun yliopiston tietosuojavastaava,  dpo@utu.fi.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Turun yliopiston IT-palvelut tarjoaa yleisen tietoteknisen infrastruktuurin ja palvelut yliopiston tiedekunnille ja laitoksille. Palvelut sisältävät internetyhteydet, keskitetyt palvelut, virtuaaliset palvelualustat, käyttäjätunnukset, työpisteet, älypuhelimet, varastointitilat, datan turvallisuuspalvelut, ohjelmistoluvat, help desk -palvelut ja elinkaarihallinnan.
Yliopiston henkilökunta määrittää ja ylläpitää internet –infrastruktuuria. Verkko on jaettu erillisiin vyöhykkeisiin tarpeiden mukaan (fyysinen, langaton, palvelut, työpisteet, suojeltu käyttö jne). Varastointipalvelut, palvelimet ja muut palvelut tuotetaan yliopiston tiloissa, ellei muuta mainita.
Yliopiston rakennuksissa, myös lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa, on keskitetyt lukkojärjestelmät ja keskukseen pääsee ainoastaan kulkuluvun saanut avaimenhaltija. Henkilötietoja sisältäviä lomakkeita säilytetään hoito-ohjelman ajan tutkimusyksikön sähkölukollisessa arkistossa, johon kulkulupa myönnetään ainoastaan määrätyille tutkimusyksikön työntekijöille.
IT-palvelut sijaitsevat kolmessa datakeskuksessa kampuksella ja hallinnoivat työpisteitä. Yliopisto tarjoaa kampusluvan eniten käytettyihin ohjelmistoihin ja käyttöjärjestelmiin. Laitokset voivat hallinnoida tarpeidensa mukaisia laitteita, mikäli investoivat näiden turvalliseen ja jatkuvaan hallinnointiin, joka noudattaa IT-palveluiden hallinnollisia sääntöjä.

Kaikkien IT-palveluiden ja niiden hallinnon tulee noudattaa IT-palveluiden hallinnollista sääntöä ja yliopiston tietoturvallisuuspolitiikkaa. Ne määrittävät hallinnon toimintaperiaatteet: hyvä hallintokäytäntö, yksityisyydensuojan kunnioitus ja ammattiturvallisuus.

Tietoturvallisuutta ylläpidetään seuraavilla pääkohdilla:
1. keskitetty hallinto erillisellä hallintotilillä ja lokeroidut käyttöoikeudet
2. ajantasaisen ja luotettavan laitteiston ja ohjelmiston käyttö, jatkuva ohjelmistopäivitys
3. keskitetty identiteetinhallinta
4. paikallisesti hallinnoitu teollisuusstandardin mukainen internet –infrastruktuuri ja palvelutilastot
5. laajalti käytetty turvallisuusohjelmisto ja tarkkailutyökalut.

Turun yliopiston tietoturvapäällikkö on Mats Kommonen tietoturvapaallikko@utu.fi
 

 

Etusivu

Rekisteröidy

Kirjaudu

Käytössäsi on Internet Explorer -selain. Tämä verkkosivu ei toimi oikein tietoturvattomalla Internet Explorer -selaimella. Suosittelemme vaihtamaan selainta.